วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะรองประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ประเด็นสาระการประชุมมีโดยสังเขปประกอบด้วย แนวทางการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตครูที่มีประสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินงานโครงการ Teacher TV การประเมินโครงการ Teacher TV การอบรมครูการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในหมวดวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี การขอทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และอื่นๆ

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะรองประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ประเด็นสาระการประชุมมีโดยสังเขปประกอบด้วย แนวทางการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตครูที่มีประสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินงานโครงการ Teacher TV การประเมินโครงการ Teacher TV การอบรมครูการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในหมวดวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี การขอทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และอื่นๆ