วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การอบรม Google Apps for Education มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่น ๒


     มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ ให้มีสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ที่ส่งเสริมให้เป็น SMART Learner  ประกอบด้วย การเป็นผู้เรียนที่ตื่นรู้ รู้จักการเรียนด้วยการนำตนเอง การคิดขั้นสูง ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความสารมารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยส่งเสริมให้คณาจารย์มีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนแบบ Active Learning ผ่านเครื่องมือ Google Apps for Education โดยมี Google Classroom เป็นสื่อสำคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมคณาจารย์ รุ่นที่ ๒ มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙ คน จากหลากหลายคณะ วิทยาลัย โดยจัดระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

การอบรม Google Apps for Education มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่น ๒


     มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ ให้มีสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ที่ส่งเสริมให้เป็น SMART Learner  ประกอบด้วย การเป็นผู้เรียนที่ตื่นรู้ รู้จักการเรียนด้วยการนำตนเอง การคิดขั้นสูง ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความสารมารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยส่งเสริมให้คณาจารย์มีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนแบบ Active Learning ผ่านเครื่องมือ Google Apps for Education โดยมี Google Classroom เป็นสื่อสำคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมคณาจารย์ รุ่นที่ ๒ มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙ คน จากหลากหลายคณะ วิทยาลัย โดยจัดระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม